1 Απριλίου 2020

Ελεγχος και σε όσους παραιτηθούν -Κανένας δημόσιος υπάλληλος με πλαστά δικαιολογητικά δεν θα γλιτώσει

apoliseis-dimosio-660_3_0.jpg

Μπορεί αρκετοί επίορκοι υπάλληλοι να αποφάσισαν να παραιτηθούν από τις θέσεις μόλις είδαν πως ο κλοιός γύρω τους -εξαιτίας των ελέγχων- στενεύει, ωστόσο όπως διαμηνύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή θαπροβλέπεται και έλεγχος των πτυχίων και των δικαιολογητικών, πριν από ενδεχόμενη παραίτηση του υπαλλήλου από το δημόσιο.

Και αυτό, καθώς, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχουν εντοπιστεί τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον 150 περιπτώσεις υπαλλήλων που παραιτήθηκαν, για να αποφύγουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, διότι εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών δικαιολογητικών.

Έτσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο εισάγει διάταξη στο παραπάνω νομοσχέδιο, με το οποίο προβλέπεται, σε περίπτωση αίτησης παραίτησης υπαλλήλου, με σύμβαση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής σε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, να μην γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαμβανόμενων υπόψη για τον διορισμό δικαιολογητικών. Προστίθεται δε ότι προς τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο της διοίκησης.

Επισημαίνεται δε ότι στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας από τον απασχολούμενο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη μη έγκυρου τίτλου σπουδών, η πράξη διορισμού ή πρόσληψης ανακαλείται από το αρμόδιο για το διορισμό ή πρόσληψη όργανο διοίκησης.

Στο σχέδιο νόμου, όπως έχει προαναγγείλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, προβλέπεται ότι πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

Επιπλέον προβλέπεται ότι μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών του και προς τον σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη μετάταξη ή τη μεταφορά όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης πριν από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Επισημαίνεται δε ότι «οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στον φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του».

Τέλος, η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών του προσωπικού, αφορά το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν, στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και δημόσιες υπηρεσίες.Ελλάδα