Οικονομία

Γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε την πώληση του Ελληνικού;

53D142275EE123CE0A5B70D764F3628D.jpg Λόγω  παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού το  Ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε την επένδυση στο Ελληνικό με συνέπεια να μην μπορεί προχωρήσει υπογραφή της σύμβασης. 
            
Ειδικότερα, το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η σύμβουλος Αγγελική Μαυρουδή και εισηγητής ο πάρεδρος Αθανάσιος Καρακόιδας) πραγματοποίησε προέλεγχο του σχεδίου της σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης πλειοδότη για την πώληση του 100% των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας  Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
            
Το Κλιμάκιο  του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 197/2014) υπογραμμίζει κατ΄  αρχάς ότι κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνίσιμού  οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης, περιόρισαν την συμμετοχή στην διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους,  

Έτσι όμως απαγόρευσαν και παρεμπόδισαν πλήρως την συμμετοχή σε οικονομικούς φορείς που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα, όπως είναι τα φυσικά πρόσωπα, κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση  και με νομικά πρόσωπα.
      
Ο αποκλεισμός αυτός έγινε μάλιστα «χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό», προσθέτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
            
Τις ίδιες τρεις αρχές (διαφάνειας,  ίσης μεταχείρισης και ανταγωνίσιμου) παραβιάζουν οι όροι 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, υπογραμμίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Και αυτό, γιατί στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε τέτοιο  στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών  από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές,
Σημειώνεται στην απόφαση του κλιμακίου ότι σύμφωνα με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, χωρίς ειδική πρόβλεψη  που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης.
            
Παράλληλα, κατά πλειοψηφικά κρίθηκε ότι νόμιμα δεν έγινε η αποτίμηση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.»  και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν  πριν από την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας για την αξιοποίησή τους, καθώς αυτό επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε πιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει.

Αντίθετα, η πρόεδρος του Κλιμακίου, είχε άλλη, κόντρα, άποψη για το ζήτημα της αποτίμησης.  Υπογραμμίζει ότι η αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακίνητου έπρεπε να διενεργηθεί πριν την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας. Και αυτό για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση  ακινήτου για να μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφορές τους.

Ακόμη, η  κυρία Μαυρουδή τονίζει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ως προς «την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διοικήσεως, καθώς και ως προς το αν η ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο».
           
Σε περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ καταθέσει αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Κλιμακίου (κάτι που είναι το πιθανότερο), τότε η αίτηση θα συζητηθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία