Πολιτική

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου- Δημιουργούνται οι ψηφιακές υπηρεσίες «myAuto» και «Audit-Car»

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις δημιουργούνται οι ψηφιακές υπηρεσίες «myAuto» και «Audit-Car», με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αντίστοιχα, σε πληροφορίες που αφορούν τα οχήματα

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου εισάγει νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε στην Βουλή.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις δημιουργούνται οι ψηφιακές υπηρεσίες «myAuto» και «Audit-Car», με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αντίστοιχα, σε πληροφορίες που αφορούν τα οχήματα (στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών κυκλοφορίας, τεχνικό έλεγχο και ασφάλιση του οχήματος κ.λπ.).

Παράλληλα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: i) ψηφιακών φωτογραφιών και ii) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το νομοσχέδιο «Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Κτηματολόγιο προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων. Συγκεκριμένα:

1. Εξειδικεύεται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινομένων διατάξεων. (άρθρα 1-2)

2. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.2308/1995 που αναφέρονται στην περάτωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και συγκεκριμένα:

α. Προβλέπεται η πρόωρη περάτωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 7Α, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο, μνεία του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης στο σχετικό συμβόλαιο και στην οικοδομική άδεια κ.λπ.). β. Θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους, αποφάσεις του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. που εκδόθηκαν μετά την 9η .12.2020 και έως την 18η .6.2021, με τις οποίες παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές. (άρθρα 3-7) 3.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παθητική νομιμοποίηση σε αγωγές που ασκούνται για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου, προθεσμία άσκησης της αγωγής, αναγκαίοι διάδικοι, αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Ενστάσεων, υποχρεωτική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή, καταχώρηση του πρακτικού του διαμεσολαβητή στο οικείο φύλλο και διόρθωση της ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής κ.λπ.).

β. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος ακόμα (έως 31.12.2022), η αποκλειστική προθεσμία άσκησης αγωγής για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν.3481/2006. Προβλέπεται επίσης ότι, για τις ίδιες ως άνω περιοχές, για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου κατά την έναρξη ισχύος του ν.4623/2019 (9.8.2019),η αποκλειστική προθεσμία άσκησης της αγωγής λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.

γ. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και βαρών επί ακινήτου σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση διόρθωσης ενώπιον της οικείας Επιτροπής Ενστάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Καθιερώνεται ο θεσμός του κτηματολογικού εφέτη, για την εκδίκαση της έφεσης που ασκείται κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (συμμετέχει και κτηματολογικός δικαστής), με την οποία αίρεται η αμφισβήτηση περί της ακρίβειας κτηματολογικής εγγραφής.

ε. Εισάγεται η υποχρέωση των κτηματολογικών δικαστών και των κτηματολογικών εφετών, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (άρθρα 33 και 34 του ν.3689/2008), τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 8-13 και 48 παρ.2)

4. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο (Φορέας) των μνημονευόμενων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών (ενημέρωση και διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, υποστήριξη των μηχανικών για την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.λπ.), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του εν λόγω νομικού προσώπου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τ.ΕΕ.), στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους.

β. Παρατείνεται, για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Φορέα, για την κατάργηση των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. γ. Επανακατανέμονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ελληνικού Κτηματολογίου και το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματογράφησης μετονομάζεται σε Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων. δ. Αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας σε θέση υποθηκοφύλακα (έως 10 έτη) για τον διορισμό σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου. (άρθρα 14-17)

5. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό του ανωτέρω νομικού προσώπου και ειδικότερα:

α. Προβλέπεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η εξαίρεση του προσωπικού του, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα,

β. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης έως έξι (6) προσωρινών θέσεων Τομεάρχη Κτηματολογίου στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Κτηματολογίου, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για την κατάργηση όλων των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και την πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων αυτών. Στους ανωτέρω καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του επιδόματος θέσης επιπέδου προϊσταμένου Τμήματος (άρθρου 16 του ν.4354/2015).

γ. Συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων (άρθρο 43 του ν.4194/2013). (άρθρο 18) 6.α. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ακινήτων στις περιοχές Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας (έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου).

β. Μετατίθεται για την 1η .1.2021 (αντί της 1ης.1.2019 κατά τα ισχύοντα), ο χρόνος έναρξης απόδοσης στον κρατικό προϋπολογισμό του τυχόν αδιάθετου ποσού αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στον Φορέα.

γ. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση των τριμελών Επιτροπών Επίλυσης Αμφισβητήσεων και παρέχεται η δυνατότητα απευθείας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου του Φορέα, χωρίς προηγούμενη άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της Επιτροπής.

δ. Συστήνεται πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με αντικείμενο την επίλυση νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα, και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η σύνθεση αυτής. Με κ.υ.α., καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών της εν λόγω επιτροπής. (άρθρα 19-22 και 48 παρ.6)

6. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με το θεσμό του διαπιστευμένου μηχανικού στο κτηματολόγιο και ειδικότερα:

α. Καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού(χορήγηση άδειας και εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών που τηρείται στον Φορέα), η οποία είναι 3 166 ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα. Προσδιορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι εργασίες που αναλαμβάνουν και εκτελούν, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών τους από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, με αυτεπάγγελτους δειγματοληπτικούς ελέγχους ή κατόπιν καταγγελίας. Με κ.υ.α., καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των διαπιστευμένων μηχανικών.

β. Συστήνεται στον Φορέα πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο και προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητές του (διαχείριση των παραβάσεων των διαπιστευμένων μηχανικών).

γ. Απαριθμούνται οι διοικητικές κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο από 500 έως 100.000 ευρώ, αποκλεισμός από την ανάθεση εργασιών, οριστική διαγραφή από το Μητρώο), που επιβάλλονται στον διαπιστευμένο μηχανικό, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. (άρθρα 23-28 και 48 παρ. 9)

7.α. Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διενέργειας εμπράγματων δικαιοπραξιών επί ακινήτων, με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.)και αποσκοπεί στην απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, αλλοίωσης ή κατάργησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα.

β. Με κ.υ.α., καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες δημιουργίας και λειτουργίας της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. (άρθρα 29 και 48 παρ.11) ΜΕΡΟΣ Β΄ Προβλέπονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα:

1.α. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αντίστοιχα, σε πληροφορίες που αφορούν τα οχήματα (στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών κυκλοφορίας, τεχνικό έλεγχο και ασφάλιση του οχήματος κ.λπ.).

β. Επίσης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: i) ψηφιακών φωτογραφιών και ii) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, 4 167 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

γ. Οι προαναφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), τις οποίες αναπτύσσει και παρέχει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.),σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και λειτουργία αυτών.

δ. Με υπουργικές αποφάσεις, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των προαναφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. (άρθρα 31, 32 και 49) 2. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής για την υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς διεκπεραίωση στα Κ.Ε.Π., η οποία έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου. (άρθρο 33) ΜΕΡΟΣ Γ΄ Εισάγονται οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα: 1. Καθιερώνεται η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε καθημερινή και σε εικοσιτετράωρη βάση, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, μπορεί δε να συγκροτεί συνεργεία υπαλλήλων από άλλες υπηρεσιακές μονάδες του ιδίου Υπουργείου, μετά από ειδική κατάρτιση που παρέχει η ίδια, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

– Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. (άρθρα 34 και 50 παρ.1) 2. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4727/2020 σχετικά με τα Κυβερνητικά Νέφη και συγκεκριμένα, προβλέπεται: α. η τήρηση από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., υποχρεωτικά ηλεκτρονικού μητρώου, στο οποίο καταχωρίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, που εγκαθίστανται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), αντίστοιχα,

β. η εγκατάσταση, με υπουργική απόφαση, των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των μνημονευόμενων φορέων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημόσιου τομέα και των παρόχων υπηρεσιών cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται κ.λπ., 5 168 γ. η χορήγηση εξαίρεσης από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημόσιου τομέα για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud), για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατάλληλης υποδομής στα Κυβερνητικά Νέφη, με την υποβολή της σχετικής αίτησης μέσω της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, αντίστοιχα, στην Γ.Γ.Π.Σ.ΔΔ., για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. (άρθρα 35-37)

3. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4487/2017 σχετικά με θέματα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) και συγκεκριμένα: α. Ορίζεται ότι, ως επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, νοούνται και οι δαπάνες για αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση. β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων και μεταξύ άλλων:

– Παρέχεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. να συστήνει, με απόφασή του, έκτακτα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης (3μελή, 5μελή ή 7μελή, ανάλογα το μέγεθος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου), με τη οριζόμενη συγκρότηση. Στα μέλη των εν λόγω οργάνων καταβάλλεται αμοιβή, κατά τις κείμενες διατάξεις. – Επιτρέπεται, υπό την οριζόμενη διαδικασία, η εκταμίευση κατ’ ελάχιστο του 40% του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης και αφορά ιδίως, τις δαπάνες αμοιβών των συνεργείων, του τεχνικού εξοπλισμού κ.λπ. γ. Συστήνεται Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στο οποίο εγγράφονται πρόσωπα (ιδιώτες, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημόσιοι λειτουργοί με τα οριζόμενα προσόντα), τα οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης.

– Με κ.υ.α., καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών-μελών του συνιστώμενου Ειδικού Μητρώου για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

– Η διενέργεια των ελέγχων υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων, η οποία διασυνδέεται με το ανωτέρω Μητρώο με σκοπό την άντληση μελών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

– Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκδίδεται Οδηγός Ελέγχου και Δεοντολογίας Ελεγκτών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

– Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως αρμόδιος φορέας, μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. 6 169 – Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων υπέχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τον ν.3213/2003. (άρθρα 38– 40 και 50 παρ.

3) 4. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και συγκεκριμένα: α. Προβλέπεται ότι, η Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να θέτει σε λειτουργία το σύστημα επιφυλακής, ενεργό και ετοιμότητας, των αρμόδιων, για την πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων που τηρεί και διαχειρίζεται-οργανικών μονάδων της, για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήμιων παρεμβολών καθώς και για την εύρεση διαθέσιμων συχνοτήτων για τις ανάγκες αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών κ.λπ.

Για τη θέση σε επιφυλακή του αρμόδιου προσωπικού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 12 παρ. κ και κδ, του ν.4070/2012), που καθορίζουν μεταξύ άλλων και θέματα ωραρίου και αποζημίωσης αυτού, μη τηρουμένων των κειμένων διατάξεων (άρθρο 21 παρ.3 ν.4354/2015), αναφορικά με την απαγόρευση της υπέρβασης του ποσοστού 25% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

β. Προβλέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Οι σχετικές δαπάνες των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού και κατασκευών κεραιών, οι οποίες υλοποιούνται από τον εκμισθωτή του χώρου, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών σχετικά με την αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που χορηγήθηκαν κατά τον διαγωνισμό για τη χορήγηση φάσματος 5G καθώς και των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (άρθρο 39 παρ.7, του ν. 4635/2019).

Το ύψος της αποζημίωσης των ανωτέρω που καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21, του ν.4354/2015. Για κάθε μέλος συλλογικού οργάνου, που συγκροτείται για τον προαναφερόμενο σκοπό, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε περισσότερα από δύο (2) κατά τα ανωτέρω συγκροτούμενα συλλογικά όργανα ανά έτος. (άρθρα 41-43)

5. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις κατασκευές κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις 7 170 υφιστάμενες δομικές κατασκευές σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατασκευές πάνω στο κτίριο και πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κ.λπ.). (άρθρα 44, 45)

6.α. Συμπεριλαμβάνονται και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των Α.Ε.Ι. (άρθρου 17 του ν. 2083/1992) και οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.. στους φορείς, για τους οποίους δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις σχετικά με την πολιτική υπολογιστικού νέφους (άρθρο 85 παρ.3, ν.4727/2020),την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών νέφους (άρθρο 86 παρ.3, ν.4727/2020), τα κυβερνητικά νέφη (άρθρο 87 παρ.10, ν.4727/2020) και την προμήθεια εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα (άρθρο 88 παρ.5, ν.4727/2020).

Οι εν λόγω φορείς προμηθεύονται οι ίδιοι κατά προτεραιότητα τις προαναφερόμενες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών τους.

β. Επιτρέπεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου τομέα που εκδίδουν έγγραφα ταυτοποίησης (ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), με τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για την εξακρίβωση της γνησιότητας των στοιχείων των εγγράφων ταυτοποίησης κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης. (άρθρα 46, 47) ΜΕΡΟΣ Δ΄ Εισάγονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων και παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις. (άρθρα 48-51)

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική