2 Δεκεμβρίου 2022

Στη Βουλή η ρύθμιση για την σύνταξη των Βορειοηπειρωτών

Η προτεινόμενη ρύθμιση μεριμνά για την απονομή πλήρους εθνικής σύνταξης τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια, καθώς και σε όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στην Ελλάδα πριν το 1992

Την διαταξη για την απονομή πλήρους σύνταξης στους Έλληνες ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια περιλαμβάνει νομοσχεδιο του υπουργείου εσωτερικων που κατατέθηκε στη Βουλη.

Συμφωνα με την αιτιολογική εκθεση «Η προτεινόμενη ρύθμιση μεριμνά για την απονομή πλήρους εθνικής σύνταξης τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια, καθώς και σε όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στην Ελλάδα πριν το 1992.

Ο υπολογισμός και για τις κατηγορίες αυτές των ομογενών του ποσού της εθνικής σύνταξης με βάση τη γενική προϋπόθεση των σαράντα (40) ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, ουσιαστικά κατέληγε αντικειμενικά στην αδυναμία απονομής πλήρους ποσού εθνικής σύνταξης.

Η προτεινόμενη διάταξη είναι μεταβατική με έτος έναρξης υπολογισμού το 1992. Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους ομογενείς λόγω γήρατος βαίνει αυξανόμενο ανά έτος, μέχρι την πλήρη εξομοίωσή του κατά το έτος 2032 με τις γενικές προϋποθέσεις απόδοσης και υπολογισμού της εθνικής σύνταξης και από το εν λόγω έτος (2032) και εφεξής η διάταξη παύει να εφαρμόζεται.

Η νέα εθνική σύνταξη καταβάλλεται από 1.1.2022 και εξής. Για τους ομογενείς που είναι ήδη συνταξιούχοι η εθνική σύνταξη επανυπολογίζεται, λαμβανομένης υπόψη ως βάσης υπολογισμού τα τριάντα (30) έτη διαμονής στην Ελλάδα.

Από το 2022 το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται αναλογικά: για τους ομογενείς που καθίστανται συνταξιούχοι κατά την ημερομηνία αυτή (1.1.2022) η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/30 για κάθε έτος που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής στην Ελλάδα, και από το 2032 και εφεξής η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα, ώστε οι προϋποθέσεις χορήγησής της να εξομοιώνονται για όλους τους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι ο τρόπος αυτός υπολογισμού συντρέχει με τις λοιπές προβλέψεις των παρ. 3-6, οι οποίες εφαρμόζονται επί του ποσού που προκύπτει από τον ανωτέρω επανυπολογισμό, καθώς και ότι στις περιπτώσεις της μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου ο επανυπολογισμός διενεργείται βάσει του χρόνου που διανύθηκε στη χώρα από τον αρχικό δικαιούχο ομογενή»

Αναλυτικα η διαταξη εχει ως εξης:  Εθνική Σύνταξη Ομογενών – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4387/2016

Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της Εθνικής Σύνταξης, προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Ειδικά για τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 υπολογίζεται μεταβατικά με βάση τα τριάντα (30) έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, με έτος αφετηρίας υπολογισμού το 1992. Το ως άνω ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται ανά έτος αναλογικά μέχρι και το 2032, οπότε και εφαρμόζονται οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης της παρ. 2.

Ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις υπολογισμού της εθνικής σύνταξης ισχύει η παρ. 2, καθώς και οι παρ. 3-6 του παρόντος. Η ομογενειακή ιδιότητα προκύπτει για τους Έλληνες πολίτες αποκλειστικά από τη νομική αιτιολογία της καταχώρησης του Έλληνα πολίτη στο Μητρώο Πολιτών και για τους μη Έλληνες πολίτες από την κατοχή ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Για ομογενείς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι είναι ήδη συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης επανυπολογίζεται με βάση τριάντα (30) έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής, από 1.1.2022. Επίσης επανυπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο το ποσό της εθνικής σύνταξης των δικαιοδόχων προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη κατά μεταβίβαση από δικαιούχο ομογενή του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Ενω η Εκθεση του Γενικου Λογιστηρίου του Κρατους επισημαίνει:

«Ορίζεται, ειδικά για τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατά 1/30 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, αντί κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, όπως γενικά ισχύει, με έτος αφετηρίας υπολογισμού το 1992.

Το ως άνω ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται ανά έτος αναλογικά μέχρι και το 2032, οπότε και εφαρμόζονται οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης.

β. Επανυπολογίζεται, αναδρομικά από την 1η .1.2022, το ποσό της εθνικής σύνταξης με βάση τριάντα (30) έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής, για τους ανωτέρω ομογενείς και τα δικαιοδόχα αυτών πρόσωπα.
γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερομένων.Πολιτική