Επώνυμα

Προτάσεις για την παιδεία που θέλουμε σήμερα

nikoleta_zampaki.jpgΓράφει η Νικολέτα Ζαμπάκη*

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και υπηρετεί το τρίπτυχο αριστεία- αξιοκρατία – αξιολόγηση. Ένα τρίπτυχο που στην παρούσα κυβερνητική πολιτική δεν υφίσταται. Η υποβάθμιση των εκπαιδευτικών βαθμίδων και η εισαγωγή ενός υδροκέφαλου συστήματος υποστηρικτών του επεδίωξε τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού μηχανισμού και τη συντήρηση ενός μη βιώσιμου εκπαιδευτικού συστήματος. Το ερώτημα που εγείρεται, λοιπόν, πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικές προτάσεις και λύσεις, οι οποίες θα υπηρετούν το καλό του κοινωνικού συνόλου και θα απορρέουν από την ίδια την πηγή των προβλημάτων. Αυτές τις προτάσεις έχουμε εμείς, ως τομέας Παιδείας της ΝΔ, και τις οποίες θα εφαρμόσουμε με την ανάληψη της διακυβέρνησης αυτού του τόπου.

Αρχικά, στόχος μας είναι η δημιουργία πρότυπων και σύγχρονων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως κυψέλες γνώσεων, καλλιέργειας δεξιοτήτων και καινοτομίας, επιτυγχάνοντας την παροχή μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης και παράλληλα ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου. Για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κρίνεται αναγκαία η διασύνδεση με την αγορά εργασίας που στόχο θα έχει τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των παραγωγικών δομών της χώρας. Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας. Οι μαθητές λόγου χάρη των επαγγελματικών σχολείων και σχολών δεν ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η συνεργασία των δομών της παιδείας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γονιμοποιηθούν οι συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η ιδιωτική εκπαίδευση είναι προτεραιότητές μας καθώς πρέπει να αναθεωρηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτής. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι ριζικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν θα συμβάλλουν στη δημιουργία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αυτόνομων, αυτοδιοικούμενων, ανταγωνιστικών και εξωστρεφών με αντίστοιχα του εξωτερικού, και τα οποία θα συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Η αξιολόγηση θα είναι βασικός άξονας της πολιτικής μας για την προώθηση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις ακαδημαϊκές δομές και διαδικασίες. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα εξελιχθούν σε πυλώνες συνεργασιών και δικτύων τόσο εγχώριων όσο και διεθνών.

Η ΝΔ υποστηρίζει την αναθεώρηση των παραγράφων του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης υπό αυστηρούς όρους και με λειτουργικό καθεστώς διαφάνειας, αξιολόγησης και λογοδοσίας. Έτσι τα πανεπιστήμια θα είναι πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα προγράμματα σπουδών θα διευρυνθούν σε συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών, ανάπτυξη των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καθιέρωση του ανώτατου χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών φοιτητών ν+2 (πλην εξαιρέσεων). Η ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα συμβάλει στη μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την δικτύωση των φοιτητών με την επιχειρηματικότητα. Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) θα λειτουργεί ως ο βασικός θεσμός αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των ιδρυμάτων και ως εκ τούτου η κρατική χρηματοδότηση θα γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων και η τεχνογνωσία θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στον τομέα της έρευνας.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ζήτημα του ασύλου, οι αιώνιοι φοιτητές, η αναξιοκρατία στις διαδικασίες ακαδημαϊκής φύσεως όπως λόγου χάρη οι εκλογές μελών ΔΕΠ, η ανύπαρκτη εξωστρέφεια των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις επέφεραν καταστροφικά πλήγματα στην παιδεία. Σήμερα κυριαρχεί η λογική επιβράβευσης της ανομίας, ποινικοποιώντας την αριστεία και εν τέλει αφανίζοντάς την. Η παιδεία σήμερα κυριαρχείται από κομματικούς στρατούς, ανεξέλεγκτες συντεχνίες κτλ., μη προάγοντας την έρευνα και την αξιοκρατία.

Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να γίνει το κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας της Βαλκανικής χερσονήσου και όχι μόνο, με τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και μέσων θα θέσει τις βάσεις προόδου και συγχρονισμού με τις επιταγές της εποχής μας. Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας μας από τη Νέα Δημοκρατία θα αποκατασταθεί η τάξη και η ευνομία στον τομέα της παιδείας, γιατί ως νέοι αυτοί της χώρας πρέπει να υπηρετήσουμε το τρίπτυχο αριστεία – αξιοκρατία- αξιολόγηση για μια καλύτερη παιδεία που μάς αξίζει.

Νικολέτα Ζαμπάκη είναι Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ, Τομέας Παιδείας, Γραμματεία Επιστημονικών Φορέων ΝΔ & Μέλος Γραμματείας Πολιτισμού της ΟΝΝΕΔ

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Επώνυμα